امروز: شنبه، 2 تیر 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری در دوره مشترک ایران و هلند

(08 دی 1395)

 
پذیرش دانشجوی مشترک بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه 'توئنته' هلند در دو رشته مهندسی نقشه برداری از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی آینده آغاز می شود.